Marketing & Digital marketing

กทม. เปิดลงทะเบียน ‘ผู้สูงอายุ’ กลุ่มไม่ได้จอง ‘หมอพร้อม’ เข้าฉีดวัคซีนโควิดโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ

กทม.ปรับแผนฉีดวัคซีนเดือน มิ.ย. เปิดทางกลุ่ม “ผู้สูงอายุ” ไม่ได้ลงทะเบียน “หมอพร้อม” เข้าจองฉีดได้ที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ

วันที่ 15 มิ.. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 14 มิ..ที่ผ่านมา พล...โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10/2564 ร่วมกับคณะอนุกรรมการทั้งหน่วยงานในสังกัด กทม. และหน่วยงานต่างสังกัด อาทิ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนโรงพยาบาลสังกัดกองทัพ ผู้แทนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม โดยในที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์วัคซีนของประเทศไทยที่ได้รับจากบริษัทผู้ผลิตวัคซีนคลาดเคลื่อนจากที่คาดหมาย ส่งผลให้กทม.ได้รับจัดสรรวัคซีนไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีนฯ จึงมีมติเห็นชอบตามมติการประชุมของที่ประชุมคณะทำงานด้านการให้บริการวัคซีน ฝึกอบรม และกำกับติดตาม ซึ่งมีการประชุมไปเมื่อวันที่ 12 มิ.. โดยให้จัดลำดับความสำคัญของการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในรอบระยะเดือน มิ..2564 ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวัคซีน AstraZeneca โดยมีลำดับ ดังนี้

1.ผู้ที่เคยได้รับการฉีดวัคซีน AstraZeneca  เข็มที่ 1

2.ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วย 7  กลุ่มโรคซึ่งได้จองรับวัคซีนในโรงพยาบาลต่างๆ และโรงพยาบาลได้นำรายชื่อเข้าสู่ระบบ MOPH -IC เรียบร้อยแล้ว

3.บุคลากรทางการแพทย์ที่เหลือตกค้างยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

4.ประชาชนทั่วไปจองเข้ารับการฉีดวัคซีนที่หน่วยความร่วมมือฯ ทั้ง 25 หน่วย ตามโครงการไทยร่วมใจกรุงเทพฯ ปลอดภัยที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว

162368227299

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีนฯ พิจารณาเห็นว่า ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงหากได้รับเชื้อโควิด-19 จึงควรได้รับการฉีดวัคซีนเป็นลำดับต้นๆ แต่เนื่องจากผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยยังไม่ได้จองเข้ารับการฉีดวัคซีนในระบบหมอพร้อมซึ่งปิดรับการจองไปแล้วนั้น ที่ประชุมจึงมีมติให้โรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งในส่วนของ กทม. กองทัพ ตำรวจ มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ที่ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 รวมกว่า 100 แห่งทั่วกรุงเทพฯ เปิดรับจองการเข้ารับการฉีดวัคซีนเฉพาะในส่วนของผู้สูงอายุ และให้จัดลำดับก่อนหลัง ตามวัน เวลา ที่ยื่นแสดงความประสงค์รับการฉีดวัคซีน ส่วนกำหนดเข้ารับการฉีดวัคซีนนั้น โรงพยาบาลจะเป็นผู้นัดหมายและแจ้งให้ผู้แสดงความประสงค์ทราบต่อไป

Trả lời

Back to top button