ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา คืออะไร

  • วิถีชีวิต (lifestyle)ภาษีเงินได้ คือ

    ภาพรวมของ 1031 Tax Deferred Exchange

    ภาษีเงินได้ คือ 1031 Tax-Deferred Exchange คือธุรกรรมที่ช่วยให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์สามารถรักษามูลค่าทรัพย์สินเพื่อการลงทุนได้อย่างเต็มที่ 1031 Exchange ช่วยให้เจ้าของที่ตัดสินใจขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของตนสามารถดำเนินการดังกล่าวและหลีกเลี่ยงไม่ต้องจ่ายภาษีกำไรจากการลงทุนโดยอนุญาตให้นำเงินที่ได้จากการขายไปลงทุนใหม่สำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ “เหมือนกัน” 1031 ภาษีเงินได้ คือ การแลกเปลี่ยนเงินรอการตัดบัญชี ภาพรวม กฎทั่วไปที่ควบคุมการแลกเปลี่ยน 1031 นั้นค่อนข้างง่าย ทรัพย์สินประเภทใดก็ได้ (ของจริงหรือส่วนตัว)…

    อ่านเพิ่มเติม »
Back to top button