Marketing & Digital marketing

‘ธุรกิจกลางคืน-บันเทิง’ ยื่น 8 ข้อเรียกร้อง จี้รัฐเร่งเยียวยา

สมาพันธ์ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืน-บันเทิง ยื่น 8 ข้อเรียกร้องเร่งด่วน ต่อ “ฝ่ายค้าน-ประธานสภาฯ” จี้รัฐเร่งเยียวยา

ที่รัฐสภา นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่านพรรคเพื่อไทย และคณะ รับยื่นหนังสือจาก นายธัญญ์นิธิ ปภัสสุรีย์โชติ ตัวแทนกลุ่มธุรกิจบันเทิง และนายนนทเดช บูรณะสิทธิพร ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบอาชีพธุรกิจบันเทิง เรื่อง ขอเรียกร้องแนวทางการช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิง สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในระลอกที่ 3 ทางศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้มีการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 19) ณ วันที่ 9 เม.ย. 64

โดยระบุหัวข้อหลัก 3 ข้อ ว่าด้วยการกำหนดให้มีการปิดสถานบริการ หรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค การพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการและการตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคและการจัดระเบียบ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิงทั้งหมด รวมไปถึงลูกจ้างทุกประเภทซึ่งที่ผ่านมายังมีผู้ได้รับผลกระทบและไม่สามารถเข้าถึงการเยียวยาจากภาครัฐได้อย่างครบถ้วน ทางสมาพันธ์ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิง จึงมีข้อ

สรุปร่วมกันถึงแนวทางการช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิง ดังนี้

1. ยกเลิกคำสั่งปิดสถานบันเทิงแบบเหมารวม

2. ขอให้มีคำสั่งปลดล็อกเพื่อให้ธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิงได้กลับมาเปิดบริการ และสามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ภายในวันที่ 1 ก.ค. 64 โดยให้คงการปฏิบัติตามมาตรการคำสั่งของ ศบค. เพื่อรักษามาตรฐานการควบคุมโรค

3. ผ่อนปรนให้สามารถขายแอลกอฮอล์เพื่อบริโภคในร้านค้าได้

4. ผ่อนปรนให้มีการจัดงานมหรสพโดยให้คงการปฏิบัติตามมาตรการคำสั่งของ ศบค. เพื่อรักษามาตรฐานการควบคุมโรค

5. พิจารณาการจัดสรรฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ และเหรือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานประกอบการธุรกิจกลางคืน และธุรกิจบันเทิงโดยเร็วที่สุด

6. พิจารณาให้มีนโยบายที่ชัดเจนเรื่องการเยียวยา การพักชำระหนี้ และหรือ การกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำ

7.เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน และหรือ ประชาชนในกลุ่มภาคธุรกิจที่ได้รับความเดือดร้อนเข้าร่วมรับฟัง เสนอแนะ พูดคุย ในกระบวนการการออกมาตราการและนโยบายต่าง ๆ

8. เปิดช่องทางสื่อสาร เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนที่เดือดร้อน

โดยนพ.ชลน่าน กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า ข้อเสนอข้อเรียกร้องจากผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบนั้น ทางพรรคเพื่อไทยจะใช้กลไกของรัฐสภาดำเนินการช่วยแก้ไขปัญหา โดยการตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาถามนายกรัฐมนตรีว่าจะมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างไร พร้อมกันนี้จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางการดำเนินการแก้ไขในชั้นกรรมาธิการ และเสนอญัตติในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้สมาชิกทุกท่านร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืนและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบ

ทั้งนี้เชื่อว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรคมีความยินดีจะร่วมผลักดันเสนอญัตตินอกจากนี้ยังต้องมีมาตรการช่วยเหลือในระยะต่าง ๆ ต่อไป

Trả lời

Back to top button