Marketing & Digital marketing

ฝ่า ‘เคอร์ฟิว’ พื้นที่ 10 จังหวัดควบคุม 104 ราย

สตช.เปิดตัวเลขผู้ฝ่าฝืนเคอร์ฟิวพื้นที่ควบคุมสูงสุด-เข้มงวด 10 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 104 รายโดยพื้นที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 พบตัวเลขสูงถึง 44 ราย ตามมาด้วยพื้นที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 จำนวน 29 ราย

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่าตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งการและกำชับการปฎิบัติไปยังทุกหน่วยงานในสังกัด ให้ปฏิบัติตาม ประกาศข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 10 ก.ค.64 ในการควบคุม ระงับ ยับยั้ง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) โดยเฉพาะพื้นที่ควบคุม สูงสุดและเข้มงวด โดยให้ประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ฝ่ายปกครอง เพื่อตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตรวจตราห้ามมิให้บุคคลออกนอกเคหสถานในห้วงระหว่างเวลา 21.00-04.00 น. นั้น

ล่าสุด ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติสรุปภาพรวมผลการปฏิบัติการตั้งจุดตรวจ ประจำวันที่ 14 ก.ค.2564 ดังนี้

1. พื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล  ความผิดออกนอกเคหสถาน จำนวน 17 ราย

2. พื้นที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1  ความผิดออกนอกเคหสถาน จานวน 29 ราย

3.พื้นที่กองบัญชาการตำรวจภาค 7  ความผิดออกนอกเคหสถาน จานวน 14 ราย

4. พื้นกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9  ความผิดออกนอกเคหสถาน จานวน 44 ราย 

รวมทั้งหมด จำนวน 104  รายด้วยกัน  ทั้งนี้ สำนักงานตารวจแห่งชาติ ยังได้กำชับเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายยึดการปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด หากพื้นที่ใดมีการปล่อยปละละเลย ก็จะพิจารณาความบกพร่องทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดต่อไป

Trả lời

Back to top button