Marketing & Digital marketing

มท.สั่งยกเลิกคำสั่งจัดหา ‘วัคซีนโควิด’ ฉีดพนักงาน-ครอบครัว ‘ไทยเบฟเวอเรจ’ กว่า 7 หมื่นคน

มหาดไทย สั่งยกเลิกคำสั่งจัดหา “วัคซีนโควิด” ฉีดพนักงาน-ครอบครัว “ไทยเบฟเวอเรจ” กว่า 7 หมื่นคน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงมหาดไทย ได้เผย แพร่คำสั่งนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการ และประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามคำสั่ง ที่ มท 0230/ ว 3518 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดมีเนื้อหาระบุว่า

เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน ตามเจตนารมณ์ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท ) จึงแจ้งทุกจังหวัดทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

1.ยกเลิกโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0230 /ว 3464 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ถือปฏิบัติตามโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0230 /ว 3497 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 และแนวทางที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติกำหนด รวมทั้งข้อสั่งการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

2.ชี้แจง ทำความเข้าใจ สร้างการรับรู้กับองค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชน ให้เกิดความร่วมมือในการจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมการกรณีเกิดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นกลุ่มก้อน (คลัสเตอร์)รวมทั้งการบริหารจัดการพื้นที่ตามแนวทางที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กำหนด และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับคำสั่งโทรสารราชการกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0230 /ว 3464 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 มีเนื้อหาระบุถึงด้วยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) ได้ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคให้กับพนักงาน จำนวน 43,201 คน และครอบครัวของพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 28,244 คน ใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฎตามสำเนาหนังสือบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่ สกอ.600/2564 ลงวันที่ 8 มิ.ย.2564 ที่ส่งมาพร้อมนี้

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย(ศบค.มท.) พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ เป็นภาคเอกชนที่มีภารกิจและโครงสร้างการดำเนินงานในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับพนักงานและครอบครัวของพนักงานของบริษัทฯ จึงให้จังหวัดพิจารณาให้การสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติของจังหวัดต่อไป

ทั้งนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย(ศบค.มท.) ได้แจ้งให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาสนับสนุนวัคซีนให้บริษัทด้วยแล้ว

Back to top button