เฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน (Home furniture)

รัฐสภาใช้ร่างพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงกฎบัตรเพียง 1 ฉบับ

รัฐสภาใช้ร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงกฎบัตรเพียงฉบับเดียว

เผยแพร่ : 25 มิ.ย. 2564 เวลา 11:48 น.

The joint sitting of parliament during its meeting to consider constitutional amendment bills on Thursday. (Parliament photo)The joint sitting of parliament during its meeting to consider constitutional amendment bills on Thursday. (Parliament photo)

The joint sitting of parliament during its meeting to consider constitutional amendment bills on Thursday. (Parliament photo)
การประชุมร่วมกันของรัฐสภาระหว่างการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันพฤหัสบดี (ภาพรัฐสภา) The joint sitting of parliament during its meeting to consider constitutional amendment bills on Thursday. (Parliament photo)

รัฐสภาร่วมประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ผ่านร่างกฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเดียวจาก 13 ฉบับ ในการอ่านครั้งแรก

กฎหมายจะเพิ่มจำนวน ส.ส. จาก 350 เป็น 400 และเรียกคืนสูตรการคัดเลือกเก่าสำหรับ ส.ส. 100 รายชื่อ

ร่างกฎหมายนี้เสนอโดย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ด้วย ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ 552 เสียง คัดค้าน 24 เสียง งดออกเสียง 130 เสียง และงดออกเสียง 27 รายการ

เสนอให้แก้ไขมาตรา 83 และ 91.

มาตรา 83 มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 350 คน และ ส.ส.รายชื่อ 150 คน ร่างพระราชบัญญัติเพิ่มจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็น 400 และลดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็น 100

สำหรับมาตรา 91 ร่างพระราชบัญญัตินี้ใช้แทนสูตรที่ซับซ้อนที่มีอยู่เพื่อคำนวณจำนวนรายชื่อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ใช้วิธีการคำนวณแบบเดิมและแบบเดิม โดยพิจารณาจากจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามคะแนนเสียงที่พรรคได้รับจากบัตรลงคะแนนของพรรคบุริมสิทธิ์

ผ่านการอ่านครั้งแรก กฎบัตร การเปลี่ยนแปลงร่างกฎหมายต้องได้รับเสียงข้างมาก (อย่างน้อย 367 โหวต) ของสมาชิกภาพรวมกันของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาอย่างน้อยหนึ่งในสาม หรือ 84.

ร่างพระราชบัญญัติของนายจุรินทร์เป็นร่างพระราชบัญญัติเดียวที่ผ่านเกณฑ์การสนับสนุนของวุฒิสมาชิก โดยได้รับคะแนนเสียงสนับสนุน 210 เสียงจากสมาชิกวุฒิสภา และ 342 คะแนนจากผู้แทนสภาผู้แทนราษฎร

รัฐสภา ตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนสภาผู้แทนราษฎร 30 คน และสมาชิกวุฒิสภา 15 คน เพื่อกลั่นกรองร่างพระราชบัญญัติภายใน 15 วัน คณะกรรมการกำหนดการประชุมครั้งแรกในวันอังคารหน้า

ร่างกฎหมายอีก 12 ฉบับจะหมดอายุ

The joint sitting of parliament during its meeting to consider constitutional amendment bills on Thursday. (Parliament photo)

คุณชอบเนื้อหาของบทความนี้หรือไม่?

The joint sitting of parliament during its meeting to consider constitutional amendment bills on Thursday. (Parliament photo)The joint sitting of parliament during its meeting to consider constitutional amendment bills on Thursday. (Parliament photo)

Back to top button