วิถีชีวิต (lifestyle)

ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอรัฐบาล-ศบค. 4 ประเด็น บริหารจัดการวัคซีนโควิด

วัคซีนโควิด ผู้ตรวจการแผ่นดินแนะนำวัคซีน หนุนทุกภาคส่วนซื้อวัคซีน พร้อมเร่งสร้างภูมิคุ้มกันแบบแอคทีฟ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจราชการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ อิศรี หรรษา จรูญโรจน์ สารวัตร พันตำรวจโท กิรัป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ หารือกับศูนย์บริหารจัดการโรคโคโรนาไวรัส 2562 กระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุข. กระทรวงมหาดไทย กรมควบคุมโรค กรมการปกครองท้องถิ่น องค์การอาหารและยา องค์การเภสัชกรรม สถาบันวัคซีนแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมโรงพยาบาลเอกชน หารือแนวทางแนวทางการจัดการวัคซีนของรัฐบาลในการป้องกันและควบคุมโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 แนะรัฐบาลเร่งพัฒนามาตรการและแนวทางสำหรับอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 -19 ประชาสัมพันธ์มาตรการรับมืออาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนให้ชัดเจน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนรับวัคซีน

รวมถึงการมุ่งเน้นการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เชิงรุกสำหรับกลุ่มสุขภาพที่อ่อนแอและเฉพาะเจาะจงเพื่อให้มั่นใจว่าคนทุกกลุ่มจะได้รับวัคซีนอย่างเท่าเทียมกันและครบถ้วน

วัคซีนโควิด
วัคซีนโควิด

ปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร วัคซีนโควิด

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานกรรมการตรวจสอบ เปิดเผยว่า ตามกรณีของผู้ตรวจการแผ่นดิน การบริหารวัคซีนโควิด-19 จนมีคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะในเดือนมกราคมปีที่แล้วว่าในระยะแรกมีเพียงหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการให้วัคซีน และการจ่ายวัคซีนตามแผนการจัดการวัคซีน ทั้งนี้เนื่องมาจากวัคซีนมีจำนวนจำกัด รัฐมีแผนที่จะฉีดวัคซีนเพื่อให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงได้รับการฉีดวัคซีนด้วยความห่วงใยอย่างสูงสุดต่อความปลอดภัยของผู้ที่ได้รับวัคซีน

ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่ภาคเอกชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะซื้อวัคซีนจากผู้ผลิตวัคซีนโดยตรง แต่ขณะนี้มีการระบาดระลอกใหม่และมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมาก ดังนั้น จึงจำเป็นต้องแจกจ่ายและฉีดวัคซีนป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายของโรค ขณะนี้มีวัคซีนทางเลือกที่จดทะเบียนไว้มากมายสำหรับสาธารณชน เช่น Johnson & Johnson, Moderna และ Sino Farm ซึ่งอาจเพิ่มจำนวนผู้ฉีดวัคซีนได้ ดังนั้นจึงถือได้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันผ่านระยะเริ่มต้นตามคำพิพากษาเดิมแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังแสดงให้เห็นด้วยว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง และละเอียดถี่ถ้วน เกี่ยวกับการบริหารการสร้างภูมิคุ้มกัน การจัดหาและการแจกจ่ายวัคซีน บุคลากร อุปกรณ์ และสถานที่ให้บริการสร้างภูมิคุ้มกัน กรอบเวลาฉีดวัคซีนเปิดให้จองและจัดลำดับความสำคัญกลุ่มวัคซีน ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในมาตรการของรัฐบาลในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของ COVID-19 ซึ่งจะส่งผลต่อระบบสาธารณสุขเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจะพัฒนาตามไปด้วย

วันนี้เราหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ติดตามความคืบหน้าและเสนอแนะรัฐบาลในการบริหารวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงมากขึ้น จากผลการเสวนา

วัคซีนโควิด
วัคซีนโควิด

สรุปข้อแนะนำในการบริหารวัคซีนโควิด-19 มีดังนี้

1. รัฐ โดยมี ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำเป็นต้องส่งเสริมการจัดซื้อวัคซีนที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม ทั่วถึง และทันเวลา เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของประชาชนและกลุ่มเสี่ยงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มให้กับประชาชน

2. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบัน ประชาชนจำเป็นต้องฉีดวัคซีนอย่างเร่งด่วน ดังนั้น ศบค.จึงควรเร่งกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและจำหน่ายวัคซีนทางเลือกเพื่อป้องกันโควิด-19

3. รัฐที่นำโดย CCC เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อให้ชัดเจน การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 นั้นไม่สับสน รวมถึงการระบุและการเร่งรัดมาตรการประชาสัมพันธ์เพื่อบำบัดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 วิธีการมีกฎเกณฑ์และแนวทางในการช่วยเหลือและรักษาโรค ความมั่นใจในผู้คนเมื่อได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19

4. นอกจากบุคลากรทางการแพทย์ในแนวหน้าและผู้กำหนดเป้าหมายในพื้นที่เสี่ยงแล้ว รัฐควรสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เชิงรุกสำหรับผู้ที่อาจไม่สามารถเข้าถึงบริการของรัฐหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีน COVID-19 เช่น ผู้ที่มีภาวะสุขภาพเฉพาะ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ กลุ่มด้อยโอกาสทางสังคม เช่น คนจน คนเร่ร่อน หรือผู้ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน เป็นต้น โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ในสถานที่ที่กลุ่มนั้นอาศัยอยู่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วัคซีนโควิด
วัคซีน โควิด

คำสำคัญ: 0

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Trả lời

Back to top button