Marketing & Digital marketing

‘วุฒิสภา’ เห็นชอบ ‘ชาญชัย’ นั่งปธ.ศาลปกครองสูงสุด

ข่าว

06 ก.ย. 2564 เวลา 13:27 น.127

มติวุฒิสภา 212:2 เห็นชอบ “ชาญชัย แสวงศักดิ์” นั่ง ปธ.ศาลปกครองสูงสุด

       ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมวุฒิสภา ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครอสูงสุด คือ นายชาญชัย แสวงศักดิ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด โดยการพิจารณาดังกล่าวได้ประชุมลับ พร้อมกับลงมติว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่ในการลงคะแนนลับเช่นกัน

       ทั้งนี้ผลการลงมติ พบว่านายชาญชัย ได้รับคะแนนเห็นชอบ  212 คะแนน ต่อคะแนนไม่เห็นชอบ 2 คะแนน ไม่ออกเสียง 8 คะแนน ถือว่าได้รับคะแนนเห็นชอบข้างมากจากที่ประชุมวุฒิสภา ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว.

Back to top button