Marketing & Digital marketing

สภาเทคนิคการแพทย์ ออกแถลงการณ์ 4 ข้อ เตรียมความพร้อมรองรับโควิด19

สภาเทคนิคการแพทย์ ออกแถลงการณ์ 4 ข้อ สนับสนุนการเตรียมความพร้อมรองรับโควิด19 ทวีความรุนแรง หนุนผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้คำปรึกษา ปชช.ในการใช้และแปลผล “ชุดตรวจโควิด ด้วยตนเอง”(COVID-19 Ag self test kits) ที่มีนโยบายให้ใช้ในอนาคต

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ทนพ.สมชัย เงิดเสริมอนันต์ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ออกแถลงการณ์สภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง การบริการทางเทคนิคการแพทย์ในสถานการณ์โควิค 19

โดยระบุว่า ตามที่ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันมีอัตราการติดเชื้อในกลุ่มประชากรไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2549 มาตรา 7 บัญญัติว่า สภาเทคนิคการแพทย์มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการเทคนิคการแพทย์และการสาธารณสุข ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหาการเทคนิคการแพทย์และการสาธารณสุข สภาเทคนิคการแพทย์ จึงขอออกแถลงการณ์ ดังนี้

1.สภาเทคนิคการแพทย์ ขอสนับสนุนนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิต 19 เพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชน โดยสนับสนุนให้ประชาชนที่สงสัยว่าจะติดเชื้อสามารถเข้าถึงบริการทางเทคนิคการแพทย์และการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เพื่อค้นหาเชื้อโควิด 19ให้รวดเร็ว และมากที่สุด เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยเร็ว และลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19

2.สภาเทคนิคการแพทย์ สนับสนุนให้ภาครัฐและเอกชน ดำเนินการจัดหา “วัคซีนโควิด 19” ที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และปลอดภัยที่สุด ให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยจัดสรรให้ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่ใด้รับวัคซีน และเพื่อฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว ให้เพียงพอและครอบคลุมโดยเร็วที่สุด เพื่อลดความรุนแรงของโรคและลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย

3. สภาเทคนิคการแพทย์ สนับสนุนการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ของโรคติดเชื้อเชื้อโควิด19 ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยสนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทั่วประเทศบริการทางเทคนิคการแพทย์อย่างเต็มกำลังความสามารถ รวมถึงการให้บริการคำปรึกษาแก่ประชาชนในการใช้และแปลผล “ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อโควิด 19 แบบตรวจด้วยตนเอง”(COVID-19 Ag self test kits) ที่มีนโยบายให้ใช้ในอนาคต

4.สภาเทคนิคการแพทย์ สนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจนดำรงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เช่น งดเว้นกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มการเว้นระยะห่าง ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย

162592498145

Trả lời

Back to top button