Marketing & Digital marketing

‘เขตห้วยขวาง’ แจ้งความ ‘กองประกวดมิสแกรนด์’ สมุทรสาคร ไม่สวมหน้ากากอนามัย-ไม่เว้นระยะห่าง

เขตห้วยขวาง แจ้งความเอาผิด “กองประกวดมิสแกรนด์” สมุทรสาคร พบไม่สวมหน้ากากอนามัย-ไม่เว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกัน “โควิด”

วันที่ 9 .. นายอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่แจ้งความร้องทุกข์ต่อผู้กำกับสถานีนครบาลมักกะสัน กรณีกองประกวดมิสแกรนด์สมุทรสาคร 2021 ฝ่าฝืนประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวมหน้ากากอนามัยหรือ หน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก ฉบับลงวันที่ 25 เม..2564 ในการจัดงานประกวดมิสแกรนด์สมุทรสาคร 2021 เมื่อวันที่ 26-27 มิ..2564 ที่มิรินเธียร์เตอร์ RCA เขตห้วยขวาง โดยไม่ปฏิบัติตามแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคที่ยื่นต่อสำนักงานเขตพื้นที่ อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 33) ลงวันที่ 20 มิ..2564 ซึ่งสำนักงานเขตห้วยขวาง มีความประสงค์จะดำเนินคดีกับกองประกวดมิสแกรนด์สมุทรสาคร 2021 ในความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ .. 2558 มาตรา 51 และมาตรา 52

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 มิ..2564 กองประกวดมิสแกรนด์ได้มีหนังสือถึงสำนักงานเขตห้วยขวาง เพื่อขออนุญาตจัดงานประกวดมิสแกรนด์สมุทรสาคร 2021 ระหว่าง 26-27 มิ..2564 มิรินเธียรเตอร์ RCA เขตห้วยขวาง โดยมีการยื่นขออนุญาตจัดงาน และแผนการจัดงานต่อสำนักงานเขตก่อนจัดงาน พร้อมแนบแนวทางดำเนินการตามมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 18 ข้อ มาพร้อมกับหนังสือขออนุญาต โดยระบุว่าทางกองประกวดฯ จะปฏิบัติรักษามาตรการการควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด

สำนักงานเขตห้วยขวางจึงมีหนังสือตอบกลับ เมื่อวันที่ 24 มิ..2564 อนุญาตให้สามารถจัดงานการประกวดมิสแกรนด์ สมุทรสาคร 2021 ได้โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามแนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 33) ลงวันที่ 20 มิ..2564 และพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน .. 2548 (ฉบับที่ 24)

หากปรากฏในภายหลังว่าในระหว่างการจัดงานดังกล่าว กองประกวดฯ มิได้ควบคุมกำกับให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าวข้างต้นอาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ ..2558 และพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน .. 2548 ทั้งนี้ หากมีประกาศหรือคำสั่งกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันโรคใดๆ เพิ่มเติม ผู้ประกอบการหรือผู้จัดกิจกรรมจะต้องปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งนั้นต่อไปด้วย

162583242951

โดยในวันนี้ ปรากฏข่าวทางสื่อมวลชนว่าผู้เข้าประกวดฯ ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 13 ราย และพี่เลี้ยง จำนวน 9 ราย จากหลักฐานภาพถ่ายและคลิปวีดีโอพบว่าผู้เข้าประกวดและผู้เกี่ยวข้องหลายรายไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย อีกทั้งดำเนินการผิดเงื่อนไขตามที่ขออนุญาต เช่น ไม่เว้นระยะห่าง ซึ่งสำนักงานเขตห้วยขวาง ได้มอบหลักฐานให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อพิจารณาดำเนินคดีต่อไป

Trả lời

Back to top button