Marketing & Digital marketing

โควิด ‘ลพบุรี’ วันเดียวติดชื้อเพิ่ม 334 ราย

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดลพบุรี ระลอกการระบาดเดือนเมษายน 2564 พบผู้ป่วยเพิ่ม 334 ราย เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท บีฟู้ดส์ โปรดักส์ฯ ต.ช่องสาลิกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โดยแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ จากการค้นหาเชิงรุก (Active Case Finding) ที่ทีมสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีลงไปค้นหาเชิงรุกเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 จำนวน  133 ราย และจากผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่มาขอรับการตรวจที่โรงพยาบาล 133 ราย  ผู้ป่วยกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมินิแบ (โรงงานลพบุรี) จำนวน 1 ราย และกลุ่มที่ 3 คือกลุ่มผู้สัมผัสและผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงสูงจากจังหวัดต่างๆ  อีก 60 ราย จังหวัดลพบุรีมีผู้ป่วยสะสม จำนวน 1,576 ราย รักษาหาย 449 ราย วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย (รายที่1,090) เป็นเพศหญิงอายุ 64 ปี อยู่ที่ อ.โคกสำโรง รวมมีผู้เสียชีวิตสะสม 9 ราย 

162583629889

สำหรับคัสเตอร์ที่สำคัญของจังหวัดลพบุรีในขณะนี้ได้แก่บริษัทบีฟู้ดส์ โปดักส์อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด ขณะนี้  มีผู้ติดเชื้อในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง รวม 750 ราย จากจำนวนพนักงานที่มีอยู่ประมาณ 6,700 คน ซึ่งเมื่อวานนี้นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้มีคำสั่งปิดบริษัทฯ เป็นการชั่วคราวต่อเนื่องจากคำสั่งก่อนหน้านี้ที่ได้สั่งปิดบริษัทไปเมื่อวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2564 โดยการสั่งปิดเมื่อวานนี้ไม่ได้กำหนดระยะเวลา แต่ให้ทางบริษัทนำมาตรการควบคุมป้องกันโรคที่ได้เคยนำเสนอต่อคณะทำงานควบคุมโรคและการบังคับใช้กฎหมายไปทบทวน โดยให้เพิ่มมาตรการให้รัดกุม ทั้งด้านอาคารสถานที่ และการบริหารจัดการดูแลพนักงานตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และให้นำเสนอ  เพื่อพิจารณาอีกครั้งจึงจะเปิดดำเนินการได้  โดยในระหว่างนี้อำเภอพัฒนานิคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปควบคุม กำกับดูแลพื้นที่บริเวณโรงงานให้เกิดความเรียบร้อย   

Trả lời

Back to top button