Marketing & Digital marketing

โควิด 19 สระบุรียังมีติดเชื้อเพิ่ม อัพเดทคลัสเตอร์โรงงานแปรรูปเนื้อไก่

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย ซึ่งได้แพร่กระจายไปในพื้นที่หลายจังหวัด

จังหวัดสระบุรี พบว่าวานนี้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จํานวน 9 ราย เป็นผู้ป่วยในระบบบริการปกติที่เข้ามาตรวจในโรงพยาบาล รวมมีผู้ติดเชื้อโควิต-19 ระลอกใหม่สะสมในจังหวัดสระบุรี 1,051 ราย กําลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 627 ราย รักษาหายแล้ว 415 ราย เสียชีวิต 9 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขณะนี้ ผู้ป่วยมี อาการอยู่ในเกณฑ์ดี สําหรับผู้ป่วยใหม่จำนวน 9 ราย มีรายละเอียดจัดกลุ่มได้ดังนี้

กลุ่มผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแห่งหนึ่งอําเภอหนองแค จํานวน 2 ราย
รายที่ 560 หญิงไทย อายุ 43 ปี ภูมิลําเนาอําเภอวิหารแดง อาชีพพนักงานบริษัท ตรวจพบเชื้อจากการค้นหาเชิงรุกครั้งที่ 2
รายที่ 561 ขายไทย อายุ 62 ปี ภูมิลําเนาอําเภอวิหารแดง สัมผัสร่วมบ้านผู้ติดเชื้อรายที่ 546 (ภรรยา) กลุ่มผู้ป่วยที่ทํางาน โรงงานแปรรูปเนื้อไก่อ้าเภอแก่งคอย จํานวน 4 ราย
รายที่ 562 หญิงขาวกัมพูชา อายุ 23 ปี ภูมิลําเนาอําเภอแก่งคอย
รายที่ 563 ขายขาวกัมพูชา อายุ 33 ปี ภูมิลําเนาอําเภอแก่งคอย
รายที่ 564 หญิงชาวกัมพูชา อายุ 35 ปี ภูมีสําเนาอําเภอแก่งคอย
รายที่ 566 หญิงไทย อายุ 52 ปี ภูมิลําเนาอําเภอมวกเหล็ก กลุ่มผู้ป่วยอื่นๆ จํานวน 3 ราย
รายที่ 565 ขายไทย อายุ 38 ปี ภูมิลําเนาอําเภอแก่งคอย อาชีพขับรถรับส่งไข่ สัมผัสผู้ติดเชื้อจ.สมุทรปราการ (นายจ้าง)
รายที่ 567 หญิงไทย อายุ 28 ปี ภูมิลําเนาอําเภอหนองแซงอาชีพพนักงานบริษัท อ.หนองแค พบเชื้อขณะอยู่ในสถานกักตัวที่จังหวัดกําหนด รายที่ 565 หญิงไทย อายุ 26 ปี ภูมิลําเนาอําเภอเสาไห้ อาชีพขายของออนไลน์ อยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุการติดเชื้อ

จากการสอบสวนโรคเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย 9 ราย ดังกล่าว พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจํานวน 28 ราย เข้ากักกันตัวในสถานที่จังหวัดจัดให้และ ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ําจํานวน 12 ราย โดยให้กักกันตัวที่บ้านตามแนวทางของการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดเป็นระยะเวลา 14 วัน

กรณีการระบาดโรคโควิด-19 ในโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ อําเภอแก่งคอย ขณะนี้เริ่มมีพนักงานที่ผลตรวจครั้งแรกไม่ติดเชื้อ ต่อมาเริ่มมีอาการเข้าเกณฑ์ผู้ป่วยโควิดและตรวจพบว่าติดเชื้อหลายราย ดังนั้นขอให้พนักงาน ทุกรายเฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง แยกกักตัวเองอย่างเคร่งครัด หากพบว่าเริ่มมีอาการ ให้ติดต่อ อสม. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้เคียงโดยเร็ว

ส่วนความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในครอบครัวของพนักงานที่เป็นผู้ป่วยพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน ขอให้ผู้สัมผัสของผู้ป่วย ได้แก่ ผู้สัมผัสร่วมบ้าน (ครอบครัว ญาติ) ผู้สัมผัสร่วมงาน (เพื่อนร่วมงาน, ร่วมเดินทางไปทํางาน) และผู้สัมผัสร่วมกิจกรรม (เพื่อนบ้าน, วงสังสรรค์) เข้ารับการตรวจโควิด โดยประสานกับอสม. หรือ เข้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.ใกล้บ้านเพื่อออกใบส่งตรวจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้แยกกักตัวเอง โดยหยุดงาน ไม่เดินทางออกนอกบ้าน แยกห้องนอนห้องน้ํา แยกกินอาหารคนเดียว ไม่ใช้สิ่งของ ร่วมกับคนอื่น สวมหน้ากากอนามัย อยู่ห่างจากคนอื่น 1-2 เมตร ตลอดระยะเวลากักกันตัวที่บ้าน14วัน

กรณีผู้สัมผัสเสียงสูงมีเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วยติดเตียงกักกันตัวอยู่ร่วมบ้านเดียวกัน ขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เป็นผู้ดูแลสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบ้านและติดการสัมผัสใกล้ชิดกับ กลุ่มเปราะบางคังกล่าว ที่สําคัญให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตัวเอง หากมีอาการไข้ เป็นหวัด ผื่นขึ้น ท้องเสีย หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ติดต่ออสม. หรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อรับการตรวจรักษาได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน

Trả lời

Back to top button