Marketing & Digital marketing

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ 3 ฉบับ

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ 29 ราย และระดับต่ำกว่าชั้นนายพล 398 ราย และยศร้อยตำรวจตรีเป็นกรณีพิเศษ 49 ราย

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ ความว่า 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 21 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) จำนวน 29 ราย ดังนี้

162428875142

162428876181

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศร้อยตำรวจตรีเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจที่มีความประพฤติเรียบร้อยและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยอุตสาหะตลอดมา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 48 ราย ดังนี้

162428883941

162428884862

162428885823

เรื่อง พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 21 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) จำนวน 398 ราย ดังนี้

162428899938

162428900986

162428902028

162428904157

162428906278

162428908240

162428909925

162428912495

162428914669

162428923959

162428925629

162428927291

162428929138

162428931050

162428933421

162428935754

162428938556

Trả lời

Back to top button