Marketing & Digital marketing

Ads Creative Studio จะรวมเครื่องมือโฆษณาที่สร้างสรรค์ต่างๆ ของ Google ไว้ด้วยกัน

Google จะเปิดตัวศูนย์กลางสำหรับเครื่องมือโฆษณาเชิงสร้างสรรค์ที่เรียกว่า Ads Creative Studio บริษัท ประกาศ ในวันจันทร์ Ads Creative Studio จะรวมเครื่องมือที่เคยพบใน YouTube, ดิสเพลย์ & วิดีโอ 360 และตัวจัดการแคมเปญ 360 และจะพร้อมใช้งานในรุ่นเบต้า ถึงลูกค้า Display & Video 360 ในปลายเดือนกรกฎาคมและถึง เลือกลูกค้าโฆษณา YouTube ในเดือนกันยายน โดยฟีเจอร์เพิ่มเติมจะพร้อมให้บริการแก่กลุ่มผู้ใช้ที่กว้างขึ้นในเดือนต่อๆ ไป

คุณสมบัติ. Ads Creative Studio จะรวมถึง:

Back to top button